Cyrillic

c_title_sm

sword_w

Legenda o zatupqenom ma~u

 

downdisk

Zvu~ni zapis Daskalosove molitve

Napomena: da bi ste ~uli ovu audio poruku va{ ra~unar mora imati zvu~nu karticu koja podr`ava "vaw" format . Veli~ina fajla je 189 kilobajta – potrebno je otprilike 3-5 minuta da je preuzmete sa ove lokacije

Dobrodo{li u Sistem za Istra`ivawe Istine: Ezoterijsko istra`ivawe "{irine, i du`ine, i dubine, i visine" (Ef. 3:18) `ivota i svesti. Sistem je osnovao pre vi{e od 70 godina Dr. Stilianos Ate{lis iz Strovolosa na Kipru. Do svoje smrti u avgustu 1995 Dr. Ate{lis, svojim studentima poznat i kao "Daskalos" a svetu kao "Mag iz Strovolosa", je podu~avao hiqade i doprineo velikom broju izle~ewa u ime Hristosa Logosa i Svetog Duha. Budisti, Indusi, Sufiji, Gnostici, Eseni, i Rabiji su ga zvali prijateqem i bratom. Ipak najvi{e se "ose}ao kod ku}e" sa Arhan|elima i iznad svih, Voqenim Isusom Emanuilom Hristosom. Jer Daskalos ({to na gr~kom jeziku zna~i "u~iteq"), je bio hri{}anski mistik, sa `ivotnom stra{}u da rasvetli put Unutra{wem Hri{}anstvu. On je pozivao svoje slu{aoce da istra`uju "ba{te drugih vera", ali je insistirao da bi trebalo da obri{emo pra{inu sa na{ih Biblija, upoznamo Jeva|eqa, i u|emo u najveli~anstvenije ba{te "unutra{weg carstva". Jer Biblija je, podvla~io je Daskalos, prvenstveno duhovni vodi~, bogat misticizmom, i kompletan u svom u~ewu. Daskalos je govorio o saose}ajnom Bogu, i najvoqenijem Sinu, o putu obe}awa i Miru.

______________________________
"Nije da mi imamo Du{u,
ve} da mi jesmo Du{a". Daskalos

__________________

Poruka je radikalna koliko je i drevna. Oslobo|ewe ne treba izboriti od sveta, ve} od sopstvenog egoizma. Jer mi smo sami sebe zarobili, u uskim }elijama i neobuzdanim ose}awima, `eqama, svojevoqnim idejama, i krutim principima kulta li~nosti. Za razliku od drugih tradicija, istrajnost na duhovnom razvoju se ne posti`e slamawem sebe ve} uzdizawem dana{weg-ja do svog Bo`anskog izvora. Daskalos je opisao kontinuum "jedinog sopstva" koje se pru`a od na{e Duhovne svesti, kroz Du{u, u trenutno sebe. Daskalos je nudio bezbrojne putokaze kako da se oslobodimo, preobratimo porok u vrlinu, i uzdignemo li~nost u jedinstvo sa Du{om.

_____________________
"Iako ve`ete stotine ~vorova -
u`e i daqe ostaje isto". Rumi

_______________________

Daskalos, vernik Gr~ke Pravoslavne Crkve, je nerado bio Guru ponavqaju}i navode iz Jevan|eqa po Mateji "da nijedan ~ovek nije u~iteq, Rabi, ve} samo Hristos" (mat. 23:10). Bio je oprezan sa svim qudskim duhovnim organizacijama, i umesto wih nas ohrabrivao da radimo u okviru na{ih `ivota, porodica, i zaposlewa i postanemo moralniji, budniji i svesnije jedinke kroz prevazila`ewe unutra{wih i spoqa{wih sukoba. @ivot je najverniji i najpotpuniji u~iteq. Podu~avao je budno samoposmatrawe, opa`awe i meditaciju, koji vode do supersvesnog stawa "beskona~ne molitve".

_______________________________________
Mnogi na duhovnom putu zahvaquju Daskalosu za
upoznavawe Logos-svesti, i Hristosovog u~ewa.

_________________________________

Ponizan i nesebi~an Daskalos je `iveo skromno i jednostavno. Zara|uju}i svoju platu u vladinoj {tampariji, za ~asove ili konsultacije koje je odr`avao u ku}ici iza svog doma je odbijao bilo kakvu nadoknadu. Podu~avao je kad bi bio zamoqen, davaju}i duge ~asove bez zabele{ke i plana. Svi, od po~etnika do onih koji tra`e decenijama, su ose}ali da su ~asovi bili davani iskqu~ivo wima. Lekcije su bile, spontane, ispuwene li~nim do`ivqajima, bogate ironijom, ispuwene qubavqu i mudru{}u. Bio je to Daskalosov neuporediv dar da obuhvati mnogo tema iz dnevnog `ivota u istom dahu kojim nas uznosi do spokojstva svetova bez dualnosti, kao {to je utkao nebo u zemqu, i ven~ao sada{we-ja sa Du{om. Podu~avao je svojim rukama, svojim izra`avawem, i svojim srcem.


Daskalosova u~ewa ukqu~uju: Prou~avawe Elementala / mislenih – formi; Smisao i mudrost Reinkarnacije; Zakon uzroka i posledica (karma); Prou~avawe na{a tri tela (materijalno, psihi~ko i noeti~ko) i wihovih eteri~nih dvojnika; Opis Redova Arhan|ela; Obja{wewe 7 Nebesa; Ve`ba zdravqa i le~ewa; Novo-platonska teorija nebeskih ideja i oblika; Detaqno prou~avawe podsvesti; O eksomatozi (van telesno iskustvo); O kosmi~koj svesti i kosmi~kom pam}ewu; Stvarnost i iluzija prostora, mesta i vremena; Obja{wewe Bo`anskih Zakona koji upravqaju `ivotom.  01. Januara 1997. Godine)